Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Rozhodnutím Prezidenta republiky ze dne 28. prosince 2020 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se budou konat v pátek 08. a v sobotu 09. října 2021. Hlasování bude probíhat v obvyklém čase v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Informace z úřadu
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. a 09. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu lze žádat obecní/městský úřad podle místa trvalého pobytu voliče podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 1. října 2021 (pátek) a to:

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 (středa) do 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Běštín 28, v úředních dnech obecního úřadu

Předání voličského průkazu je možné nejdříve od 23. září 2021

Obecní úřad Běštín předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle §6a odst.2 zákona č. 247/1995 Sb.

PŘÍLOHY:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pocet-clenu-okrskove-volebni-komise.pdf 171.7 Kb
informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku339288607.pdf 198.9 Kb
svolani-vk.pdf 193.1 Kb
skoleni-ovk.pdf Školení OVK 262.7 Kb
oznameni-o-dobe-a-miste-konani.pdf 251.9 Kb