Dotační program obce Běštín

Dotace na DČOV

Dotační program obce Běštín

                      Č.1                  

                              

               

                   Domovní čistírny odpadních vod 

  

 

 

1.)  Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

        Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Obec Běštín, Běštín 28,                                               

        267 24 Hostomice, IČ 00509621

 

2.)  Cíl programu

        Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou  výstavby domovních ČOV:

                            - k novostavbám RD

                            - jako náhrad za septiky, bezodtokové jímky

 

 

3.) Vymezení okruhu příjemců

Žadatelem a příjemcem dotace může být fyzická osoba - vlastník nemovitosti  v obci Běštín , ke které je DČOV zřízena.

      Žádost podává vlastník napojené nemovitosti na DČOV

V případě více vlastníků jedné napojené nemovitosti mohou vlastníci zplnomocnit jednoho k podání a zajištění všech úkonů spojených s vyřízením žádosti.             

                       

 

4.) Lokalizace programu

      Příjemce dotace musí DČOV realizovat na území obce Běštín.

 

          

5.) Podmínky poskytnutí dotace

      Výše dotace činí 12 000,- Kč (dvanácttisíc) na jednu DČOV.

Žádost o dotaci na realizaci DČOV může být podána nejvýše do 1 roku po vydání kolaudačního rozhodnutí  vodoprávního úřadu o povolení k užívání DČOV.

      Každá žádost o dotaci bude projednána zastupitelstvem obce Běštín.

 

6.) Uznatelný náklad projektu

Uznatelnými náklady projektu jsou materiálové náklady technologické (např. samotná domovní čistírna odpadních vod + nástavec + víko). Náklady musí být vynaloženy v přímé souvislosti s výstavbou DČOV.

 

7.) Neuznatelný náklad projektu

Neuznatelnými náklady jsou jiné než výše uvedené náklady (např. cena výkopových prací, montáže, projekčních prací, zásypového písku, dlažby, ap.)

 

8.) Předkládání žádosti o dotaci

      Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:

         - žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři

- rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod a ke stavbě DČOV

         - kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání    DČOV

         - kopie faktury a doklad o zaplacení faktury za DČOV

         - položkový rozpočet s rozpisem jednotlivých položek stavby

 

9.) Termín a adresa podání žádosti

       Žádosti lze podávat osobně nebo doporučenou poštou na adresu:

       Obecní úřad Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice

       Žádosti lze podávat průběžně od 7.dubna 2015 a budou vyhodnocovány postupně v termínech zasedání zastupitelstva obce Běštín.

       Žádost se podává po uvedení DČOV do provozu, nejpozději však do 1 roku po vydání kolaudačního rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání DČOV.  

 

10.) Vyhodnocování žádosti

Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti po přijetí žádosti.

V případě potřeby bude žadatel vyzván zastupitelstvem obce k  doplnění nebo upřesnění. Pokud tak žadatel neučiní do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odložena a vyřazena z dalšího posuzování.

       O schválení dotace bude uchazeč vyrozuměn do 30 dnů od projednání žádosti zastupitelstvem obce.

 

11.) Uzavření smlouvy a vyplacení dotace

       Po schválení bude žadatel vyzván k podpisu smlouvy a do 30 dnů od podpisu mu bude dotace vyplacena. Dotace je vyplacena na účet uvedený žadatelem v předložené žádosti.

 

12.) Kontrola účelovosti dotace

       Zařízení, na které byla dotace poskytnuta, musí být prokazatelně funkční minimálně 5 let od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Poskytovatel má právo na kontrolu funkčnosti DČOV jak fyzickou kontrolou, tak předložením dokumentace (protokol o rozboru vyčištěných vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu). V případě zjištění nesplnění podmínek přiznání dotace může poskytovatel požadovat vrácení celé nebo poměrné části dotace.

 

13.) Závěrečné ustanovení

        Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 

14.) Seznam příloh

       Formulář žádosti o dotaci.

 

15.) Účinnost

       Tento dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 6 ze dne 7.dubna 2015

 

 

  V Běštíně dne 9.dubna 2015.

 

 

 

 

Petr Sedláček                                       Jaroslava Houdková

Místostarosta                                           starostka   

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-na-dotaci-na-dcov.rtf 80.7 Kb
zadost-o-poskytnuti-ucelove-dotace.rtf 42.7 Kb