Povinné informace

1. Název

Obec Běštín

2. Důvod a způsob založení

Obec Běštín vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Běštín je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 

3. Organizační struktura

Obec Běštín má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obec Běštín

Běštín 28

26724  Hostomice

Telefon: 311584173
Fax:

E-mail: starosta@obecbestin.cz
Www: www.obecbestin.cz
ID DS: fzrajtt
E-podatelna: podrobnosti o e-podatelně

Další kontaktní údaje

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Běštín

Běštín 28

26724  Hostomice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí: 8.00-11.00 14.00-18.00
Úterý: po domluvě
Středa: 13.00 - 17.00
Čtvrtek: po domluvě
Pátek: po domluvě
Sobota:
Neděle:

4. 4 Telefonní čísla

Telefonní čísla

4. 5 Elektronická adresa internetových stránek

www.obecbestin.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Běštín

Běštín 28

26724  Hostomice

4. 7 Elektronická adresa podatelny

E - podatelna

4. 8 Datová schránka

fzrajtt

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 362034339/0800
Banka:  Česká spořitelna a.s.

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČ): 00509621

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00509621

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .

11. Předpisy

10.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Běštín jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

11.2 Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízení.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informacíObec Běštín stanoví v souladu s§ 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupuk informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve spojení s§ 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník).
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za cenu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Za úhradu se provádí rozsáhlé vyhledávání informací.
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, obec písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, tj. nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Pokud žadatel do 60dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odloží.

Pořízení kopií a tisků
formát                   druh               cena            druh       cena
A4 jednostranný   černobílý       2,- Kč          barevný   8,- Kč
A4 oboustranný   černobílý        4,- Kč          barevný  16,- Kč

Opatření technických nosičů dat
druh                     cena
CD-R                    20,- Kč
DVD-R(+R)           20,-Kč

Odesílání informací žadateli
druh                         cena
Obálka C6                     1,-Kč
Obálka  C5                   1,- Kč
Obálka C4                    2,- Kč
Obálka dodejna C6      2,-Kč
Obálka dodejna  C5      2,-Kč
Hodnota poštovného dle ceníku české pošty.

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou započatou 1/2 hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 100,-Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadající na každého pracovníka.

Cestovní náhrady
Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli do částky 100,- Kč požadována.
Úhrada za CD nebo DVD bude vždy požadována a provedena.
Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na Obecním úřadě Běštín anebo převodem na účet obce Běštín vedený u ČS a.s. č. účtu 362034339/0800.

 

Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 písm.a) Sazebníku zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu:
 50 Kč za každou i započatou stránku,
 40 Kč na technickém nosiči dat,
 30 Kč  za první stránku a 10 Kč  za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zatím nevydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

http://hendrichgroup.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju

Jméno: Jakub Hendrich
Ulice/č.p.: Ke Koupališti 198
PSČ, město(obec): 26761, Cerhovice
Telefon: 311577622
E-mail: jakub@hendrichgroup.cz
Datová schránka: tn65cv5