Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu.

 

 

Obec Běštín

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017

 

o nočním klidu

 

 

Zastupitelstvo obce Běštín se na svém zasedání dne 3.4.2017 usnesením č.30/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

 

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

 

 

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobu nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

 

 

 

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou

kratší

 

1)  Doba nočního klidu se vymezuje od 2. do 6. hodiny a to v následujích případech:

a)  v noci z 30. dubna na 1. května

b)  v noci z 31. prosince na 1. ledna

c)  v době konání tradičních každoročních akcí: Sportovní odpoledne na hřišti TJ Běštín      v červenci, Sportovní odpoledne  v hasičském sportu na louce pod lesem v srpnu

 

 

2)  Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1, písm. c) této Obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna Obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

 

 

 

 

Čl. 4

Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

………………………                                                                                ……………………..

      Petr Sedláček                                                                                         Jaroslava Houdková                    

      místostarosta                                                                                                  starostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne :  5.4.2017

 

Sejmuto z úřední desky dne :