Obecně závazné vyhlášky

Veřejná vyhláška o místních komunikacích

 č.j.         82/2012                                                                                  Běštín, 28. února 2012

vyřizuje:  Jaroslava Houdková

starosta@obecbestin.cz

                                                                                   

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

 

Obecní úřad Běštín, jako příslušný silniční správní úřad podle §40 odst. 5, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) v souladu s ust. § 47, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů v platném znění (dále jen „správní řád“)

 

oznamuje

 

zahájení správního řízení dnem 28.02.2012, na návrh obce Běštín, se sídlem: Běštín 28, 26724 Hostomice, IČ: 00509621, o zařazení pozemních komunikací v obci Běštín do kategorie místních komunikací obce Běštín ve smyslu ust. § 3, odst. 1, zákona o pozemních komunikacích.

 

Seznam komunikací, o jejichž zařazení se žádá:

 1. Do místních komunikací III. třídy:
 1. komunikace označená jako 1c, vedoucí od křižovatky se silnicí II/115 u budovy OÚ k pozemku parc.č. 420, o délce 719.79 m,
 2. komunikace označená jako 2c, vedoucí od křižovatky u pomníku obětem 1. sv. války ke konci zahrady hájovny parc.č. 280, o délce 644.73 m,
 3. komunikace označená jako 3c, vedoucí od křižovatky u rohu stodoly postavené na pozemku parc.č. 232 po rozhraní parcel parc.č. 220/2 a parc.č. 221, o délce 103.69m,
 4. komunikace označená jako 4c, vedoucí od křižovatky u pozemku parc.č. 413/9 po pozemek parc.č. 527/2, o délce 209.49 m,
 5. komunikace označená jako 5c, vedoucí od křižovatky u pozemku parc.č. 381 po křižovatku se silnicí II/115 u „horní“ autobusové zastávky u parc.č. 539, o délce 574.77 m,
 6. komunikace označená jako 6c, vedoucí od křižovatky u pozemku parc.č. 528 na křižovatku u pozemku parc.č. 512, o délce 101.65 m,
 7. komunikace označená jako 7c, vedoucí od křižovatky u pozemku parc.č. 420 po křižovatku u pozemku parc.č. 522, o délce 386.41 m,
 8. komunikace označená jako 8c, vedoucí od rozhraní lesa a chat u pozemku parc.č. 467 po křižovatku u pozemku parc.č. 475, o délce 100.17 m,
 9. komunikace označená jako 9c, vedoucí od pozemku 495/2 po křižovatku u pozemku parc.č. 505, o délce167.84 m,
 10. komunikace označená jako 10c, vedoucí od mostu přes potok Řeřicha u pozemku parc.č. 662/2 po křižovatku se silnicí II/115 u pozemku parc.č. 674/1, o délce 188.72 m,
 11. komunikace označená jako 11c, vedoucí od západního vjezdu na pilu u parc.č. 100/7 ke křižovatce se silnicí II/115 u pozemku parc.č. 698/2, o délce 61.45 m,
 12. komunikace označená jako 12c, vedoucí od pozemku parc.č. 63 ke křižovatce se silnicí II/115 u pozemku parc.č. 67, o délce 64.15 m,
 13. komunikace označená jako 13c, vedoucí od východního vjezdu na pilu u parc.č. 110/1 ke křižovatce se silnicí II/115 u pozemku parc.č. 112/2, o délce 52.02 m,
 14. komunikace označená jako 14c, vedoucí od křižovatky se silnicí II/115 u pozemku parc.č. 135 po křižovatku u pozemku parc.č. 132/7, o délce 239.65 m,
 15. komunikace označená jako 15c, vedoucí od křižovatky u pozemku parc.č. 122/6 po pozemek parc.č. 123/6, o délce 49.74 m,
 16. komunikace označená jako 16c, vedoucí od křižovatky se silnicí II/115 u pozemku parc.č. 164 po křižovatku u pozemku parc.č. 132/7, 236.45 m,
 17. komunikace označená jako 17c, vedoucí od pozemku parc.č. 150/4 po křižovatku u pozemku parc.č. 132/9, o délce 54.44 m,
 18. komunikace označená jako 18c, vedoucí od křižovatky se silnicí II/115 u pozemku parc.č. 657/7 na konec osady Bezdědičky k rozhraní parcel parc.č.  574/1 a parc.č. 573, o délce 1269.36 m.

 

 1. Do místních komunikací IV. třídy:
 1. komunikace označená jako 1d, vedoucí od křižovatky se silnicí II/115 u pozemku parc.č. 185 po křižovatku s MK 3c u pozemku parc.č. 220/2, o délce 250.90 m,
 2. komunikace označená jako 2d, chodník z jižní strany OÚ od silnice II/115 u pozemku parc.č. 4 po křižovatku s MK 1c u pozemku parc.č. 13, o délce 53.03 m,
 3. komunikace označená jako 3d, chodník za pomníkem obětí 1. sv. války od křižovatky s MK 2c u pozemku parc.č. 247 po křižovatku s MK 1c u pozemku parc.č. 21, o délce 49.84 m,
 4. komunikace označená jako 4d, vedoucí od křižovatky s MK 1c u pozemku parc.č. 17 po začátek MK 12c u pozemku parc.č. 63, o délce 355.53 m,
 5. komunikace označená jako 5d, vedoucí od křižovatky s MK 1c u pozemku parc.č. 350 k pozemku parc.č. 298, o délce 13.29 m,
 6. komunikace označená jako 6d, vedoucí od křižovatky s MK 7c u pozemku parc.č. 420 ke křižovatce s MK 2c pod hájovnou u pozemku parc.č. 286, o délce 368.26m,
 7. komunikace označená jako 7d, vedoucí od křižovatky s MK 16c u pozemku parc.č. 132/7 ke křižovatce s MK 18c u pozemku parc.č. 595, o délce 664.59 m.

 

Podrobnější vymezení komunikací, o jejichž zařazení se žádá, je uvedeno v pasportu komunikací, který je, vzhledem k rozsahu, uložen k nahlédnutí na zdejším obecním úřadě.

 

Zároveň silniční správní úřad stanovuje lhůtu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (dnem doručení je 15 den vyvěšení této vyhlášky v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu), aby se účastníci řízení v souladu s ust. § 50 správního řádu, mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u zdejšího obecního úřadu Běštín v úředních dnech (každé pondělí od 17,00 hodin do 19,00 hodin.). Jiný termín je možno domluvit telefonicky.

 

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat oprávnění.

 

Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………...

                                                                                              Jaroslava Houdková

                                                                                                starostka obce

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Doručí se:

Účastníkům řízení:

 • Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice
 • ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou