Obecně závazné vyhlášky

Veřejně závazná vyhláška č.2/2013 o pohybu psů na veřejném prostranství

OBEC  BĚŠTÍN

 

Obecně závazná vyhláška

obce Běštín

č. 2/2013,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném

prostranství v obci Běštín

 

Zastupitelstvo obce Běštín se na svém zasedání  dne  3.6.2013  usnesením č.32 usneslo vydat

na  základě  ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na  ochranu  zvířat proti týrání, ve znění pozdějších  předpisů,  a  v  souladu  s ust.  § 10 písm. d),  § 35 a 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1.  Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci :

a)  na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na         

     vodítku,

b)  na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce se zakazuje výcvik psů,

c)  chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit extrementy způsobené psem na  

     veřejném prostranství.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2).

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1999 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

Petr Sedláček                                                                                               Jaroslava Houdková                                                                                                                            

místostarosta                                                                                                         starostka

 

 

 

 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobu se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.